Regulamin sprzedaży i rezerwacji online warsztatów i sesji psychoterapii oraz polityka prywatności serwisu martajankowska.pl

§1. DEFINICJE

Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:

1. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży i rezerwacji online warsztatów i sesji psychoterapii.

2. Serwis – realizowanie przez Organizatora transakcji online w zakresie sprzedaży sesji psychoterapii, biletów na warsztaty, webinary na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny https://martajankowska.pl , za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24.

3. Operator płatności– Przelewy24

4. Organizator – Marta Jankowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Blossom Marta Jankowska Duracza 8/193, 01-892 Warszawa, NIP: 527-235-12-42.

5. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, dokonujący zakupu biletu na konferencję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez rezerwację i opłacenie warsztatu bądź sesji psychoterapii, której przedmiotem jest nabycie prawa uczestnictwa w warsztacie lub sesji psychoterapii.

§2. DANE OSOBOWE

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie, takich jak formularz założenia konta, formularz zamówienia, formularz zapisu na newsletter i formularz kontaktowy oraz za pomocą formularzy przesyłanych Administratorowi na piśmie, takich jak formularz odstąpienia od umowy lub formularz reklamacyjny.

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika przetwarzane są w zbiorach, za wyjątkiem danych przekazywanych w ramach formularza kontaktowego, które przetwarzane są poza zbiorem w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza założenia konta przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta w Sklepie, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja nieodpłatnej umowy o prowadzenie konta zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem zgodnie z postanowieniami regulaminu Sklepu. Po przesłaniu formularza założenia konta dane zapisywane są w bazie Administratora. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Sklepu, chyba że Użytkownik wcześniej usunie konto, co spowoduje również usunięcie danych z bazy.
3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, w tym również w celu wystawienia dowodu zakupu, w szczególności faktury, a następnie uwzględnienia tej faktury w dokumentacji rachunkowej Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja odpłatnej umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zgodnie z postanowieniami regulaminu Sklepu oraz wypełnienie przez Administratora obowiązków prawnych w postaci udokumentowania dokonanej sprzedaży i wykazania jej w dokumentacji rachunkowej. Po przesłaniu formularza zamówienia dane zapisywane są w bazie Administratora. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Sklepu, nie krócej niż do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży. Dane będą przetwarzane również w ramach dokumentacji rachunkowej Administratora przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika. Po przesłaniu formularza zapisu na newsletter dane zapisywane są w bazie Administratora. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Sklepu, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje również usunięcie danych z bazy.
5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są tymczasowo wyłącznie w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem i nie są zapisywane w żadnej bazie.
6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza odstąpienia od umowy lub formularza reklamacyjnego przetwarzane są w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie przez Administratora obowiązków związanych z odstąpieniem od umowy lub złożeniem reklamacji. Po przesłaniu formularza odstąpienia od umowy lub formularza reklamacyjnego, formularz trafia do papierowego zbioru formularzy przechowywanego przez Administratora. Ponadto, fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest w systemie elektronicznym do zarządzania sklepem internetowym stosowanym przez Administratora. W przypadku odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, stosowne informacje są również odnotowywane w dokumentacji rachunkowej Administratora.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta, złożenia zamówienia, zapisu na newsletter, przesłania formularza kontaktowego, realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
9. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
10. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
12. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
13. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
14. Administrator może odmówić Użytkownikowi realizacji niektórych jego uprawnień spośród wskazanych w ust. 15 powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych przez Administratora. Przykładowo, Administrator może odmówić Użytkownikowi usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez niego zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży.
15. Uprawnienia, o których mowa w ust. 15 powyżej, Użytkownik może realizować, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@martajankowska.pl .
16. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
– zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7 42-200 Częstochowa NIP: PL949-219-10-21 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

– Przelewy24 należące do DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7811733852, KRS 0000306513 – w celu obsługi systemu płatności elektronicznych,

– PayPal Polska ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, NIP: 5252406419, KRS 0000289372 – w celu obsługi systemu płatności elektronicznych,

– UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite,

– IFIRMA SA ul. Grabiszyńska 241 B. 53-234 Wrocław, NIP: 898-16-47-572 – w celach księgowych.

 

§3. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży udziału w warsztacie bądź sesji psychoterapii przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu.

2. Każda osoba rezerwująca i kupująca udział w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem sprzedaży i rezerwacji udziału w warsztacie bądź sesji psychoterapii.

3. Poprzez zakup udziału Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu i Operatora poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Klientem.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.

§4. ZAKRES SPRZEDAŻY

1. Organizator świadczy usługę polegającą na zapewnieniu Klientowi udziału w warsztacie lub sesji psychoterapii w czasie, miejscu i zakresie tematycznym opublikowanym w ramach oferty Organizatora.

2. Sprzedaż udziału odbywa się jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

§5. ZAWARCIE UMOWY ORAZ DOSTAWA.

1. Klient składa zamówienie na zakup biletu poprzez przycisku „Rezerwacja online” na stronie internetowej Serwisu https://martajankowska.pl lub poprzez dokonanie przelewu na wskazane konto bankowe podczas procesu sprzedaży.

2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Blossom Marta Jankowska w celach realizacji zamówienia.”

3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego systemu płatności online Operatora na zasadach tam opublikowanych.

4. Po dokonaniu transakcji za pomocą Operatora płatności Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie zakupu za pomocą wiadomości e-mail.

5. Do zawarcia Umowy dojdzie po dokonaniu zakupu na łamach serwisu Operatora płatności i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Klienta oferty.

6. Mail otrzymany od Operatora jest równocześnie biletem wstępu na warsztat, webinar.

7. Klient po dokonaniu płatności za bilet otrzyma fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta, o ile o wystawienie takiej faktury poprosi za pośrednictwem maila kontakt@martajankowska.pl.

§6. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.

2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

3. Zmiany regulaminy stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

§7. CENY

1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na stronie internetowej https://martajankowska.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

§8. ZWROT I REKLAMACJE

1. Klient dokonujący zakupu biletów na warsztat nie jest konsumentem zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

2. Zaliczka na warsztaty jest bezwrotna.  Jeśli do warsztatu zostało więcej niż 7 dni roboczych, w przypadku rezygnacji z udziału można otrzymać zwrot 50% wartości całości usługi. Jeśli do warsztatu zostało mniej niż 7 dni, przysługuje zwrot w wysokości 30% wartości całości usługi. Jeśli osoba nie zjawi się na warsztacie, nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa. Nie dotyczy ofert promocyjnych. Wykupiony warsztat można przepisać na inną osobę bez dodatkowych kosztów najpóźniej 7 dni przed terminem realizacji.

3. Organizator wyraża zgodę na dalszą odsprzedaż biletu przez kupującego.

4. Reklamację dotyczącą: zmiany czasu realizacji, zmiany miejsca warsztatu bez wcześniejszego uprzedzenia klienta, Klient może przesłać na adres kontakt@martajankowska.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych. Zmiana miejsca, czasu, liczebności grupy może ulec zmianie, o czym klient będzie powiadomiony przed terminem warsztatów.

§9. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie na potrzeby realizacji oferty i z zachowaniem przepisów prawa określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

2. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na stronie internetowej https://martajankowska.pl.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych w formularzu.

4. Nie wysłanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

§10. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

13. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry